Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Psykoser og psykoselidelser

Psykoser og psykoselidelser

Psykose kommer fra de greske ordene “psyke” som betyr sinnet eller sjelen, mens “osis” viser til en unormal tilstand. Psykose viser dermed til at sinnet/ psyken er i en unormal tilstand.

Når en person lider av psykose, så vil de kunne beskrives som “å ha mistet kontakten med virkeligheten”. Det kan være vanskelig å spesifisere akkurat når en person har psykose, og ikke minst hva som kreves for å kunne beskrive en mental tilstand som psykose.

Det er viktig å se psykose i lys av ens persons kultur og dens normer, tradisjoner og toleranse for spiritualitet. Dersom en skal være svært streng og ikke se diagnoseringen i et kulturelt lys, så kan en også lett feil diagnostisere. 

Det er ofte par symptomer som medfølger psykose. Disse symptomene er å ha vrangforestillinger, altså å ha oppfatninger som ikke stemmer overens med virkeligheten, og f.eks hørsels og /eller syns hallusinere, noe andre ikke gjør.

 

Psykoser-og-psykoselidelser

Under en psykose er det ofte vanskelig for personen det angår å differensiere mellom fantasi, illusjoner og “den objektive virkelighet”. Dette gjør at personer med psykose vil kunne misoppfatte situasjoner og ta beslutninger på feil grunnlag. Altså basert på det de tror er faktum, men som kun er en illusjon eller vrangforestilling. Dette gjør at psykose kan få store konsekvenser for livsfunksjon og ikke minst det sosiale samspillet med andre mennesker.

Til tross for det mange tror så er ikke personer under psykose sterkt disponert til å utøve vold eller skade andre. Ofte blir slike pasienter selv utsatt for mye fare. Personer med psykose trekker seg ofte unna offentligheten grunnet en sterkt forvirrelse. Når det er sagt så bør en ikke unødig kontakte fremmede som er i en sterk psykose-lignende tilstand, hold en liten avstand, vær vennlig, imøtekommende og kontakt fagkyndige for å hjelpe pasienter med psykose. 

Hva er psykoselidelser?

Psykoselidelser er en samlebetegnelse for lidelser som produserer psykoselignende-symptomer hos de berørte. Med psykoselignende-symptomer menes hallusinasjoner, vrangforestillinger og en generell vanskelighet med å differensiere sin egen falske persepsjon av sine omgivelser fra den objektive omverdenen som forstått av andre personer.

Psykoselidelser inkluderer både den kjente psykiske lidelsen schizofreni, Schizoaffektivlidelse og mindre kjente lidelser som rusutløste psykoser, vrangforestillingslidelser, akutte og forbigående psykoser og psykose ikke nærmere angitt. 

Symptomer ved psykose og Schizofreni

Symptomer-ved-psykose-og-Schizofreni

Symptomer ved psykose

Psykose kan manifestere seg på forskjellige måter hos forskjellige individer, men noen relativt faste symptomer er som følge:

 • Vanskeligheter med å konsentrere seg.
 • Deprimert stemning/ humør.
 • Vedkommende det angår sover for mye eller for lite.
 • Angst.
 • Ubetinget mistenksomhet overfor andre, omgivelsene og muligens en selv.
 • Vedkommende det angår trekker seg ofte unna familie og venner og holder 

seg for seg selv.

 • Vrangforestillinger
 • Hallunisasjoner (Lukt, hørsels, syns og taktile hallusinasjoner).
 • Uorganisert og svært uformulert tale med lite substans. Et forsøk på kommunikasjon fra vedkommende det angår kan forekomme i form av mange forskjellige ord, uttrykk og lyder som gir lite eller ingen mening når det er sett i sammenheng.
 • Depresjon og kognitiv svikt.
 • Selvmordstanker eller selvmordsrettet atferd.

Ut av disse symptomene så er muligens vrangforestillinger, uorganisert tale/ kommunikasjon, og særlig hallusinasjoner de som aller best kjennetegner en psykose, men andre kan forekomme.

Symptomer ved schizofreni

Schizofreni er muligens den mest misforståtte psykiske lidelsen i verden. Selv i fortidens psykiatri og blant befolkningen generelt har denne psykiske lidelsen blitt ansett som en tilstand preget av en person som besitter og veksler mellom flere personligheter. Dette stemmer ikke ettersom den typen forstyrrelser refereres feks: en med dissosiativ identitetsforstyrrelse. Dissosiativ identitetsforstyrrelse faller under kategorien dissosiative lidelser som har noe overlapp med schizofreni, men er en helt egen kategori av psykiske lidelser.

Schizofreni er en kronisk psykisk lidelse som er preget av gjentagende psykotiske episoder. Psykoselidelsen kan inntreffe i tidlig voksen alder eller sen ungdom mens man befinner seg i aldersperioden 16-30. Dette varierer, men personer som blir diagnosert med schizofreni pleier å begynne å vise synlige symptomer når de befinner seg i denne aldersperioden og kan være i en prodromalfase med mange av symptomene nevnt over.  

Symptomer ved schizofreni er mer eller mindre akkurat de samme som under en psykose, med den store forskjellen at psykoser ofte inntreffer som en engangshendelse mens personer som lider av schizofreni opplever gjentagende psykoser. Se “symptomer ved psykose” over for liste over symptomene.

Behandling av psykose, schizofreni og psykoselidelser

Ettersom lengre vedvarende psykoser, schizofreni og andre psykoselidelser kan ha omfattende konsekvenser for pasientens egen funksjonsevne, livskvalitet og ikke minst sosiale relasjoner, så er dette en viktig psykisk lidelse å behandle. Ofte kreves det innleggelser ved sykehus for en stabiliseringsperiode. 

Det er gjort funn som viser at desto tidligere man søker behandling for psykose jo større sjanse er det for å kurere et engangstilfelle for psykose og lære seg å leve med og kunne håndtere schizofreni og andre kroniske psykoselidelser. Reduksjon i stress og forståelse fra sin familie, venner og bekjente kan ha god stabiliserende effekt. Manglende compliance til medikasjon kan ofte ses å utløse nye episoder med gjennombrudd av psykose.

Behandling gjort med kognitiv atferdsterapi som går ut på å forsøke å gi en person bedre kontroll over sine indre monologer og tankeaktivitet, er vist å kunne gi stor nytte for reduseringen av symptomer ved schizofreni. Her utføres full utredning og behandling ink. Medikamentell oppstart. Videre vil våre psykiatere kunne bistå med familieterapi, atferdsterapi og rådgivning med tilrettelegging for å kunne leve med psykoselidelser. Det er for tiden lite ventetid ved klinikken. Bestill time hos oss i dag slik at vi kan hjelpe deg.