Grunnet sommer turnes vil våre åpningstider være redusert i juni og feriestengt i juli.

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse viser til en psykisk lidelse som er preget av et skifte mellom to poler. Disse polene er mani og depresjon. Lidelsen ble faktisk tidligere ofte kalt manisk depressiv lidelse, som viser til disse to forskjellige polene man tenderer til å bytte mellom dersom man har lidelsen.

Mani kan sees på som antonymet eller motpolen til depresjon, og er preget av en følelse av eufori, et nærmest overveldende energinivå og et høyt ambisjonsnivå. Mani er også ofte preget av hyperaktivitet, et lavere behov for søvn, og at personen ofte har et tilsløret virkelighetsoppfatning og hopper raskt mellom ideer og tanker. Under en manisk tilstand vil en berørt person ofte kunne handle svært impulsivt etter sine ideer og tanker.

Hypomani er på mange måter en svakere form for mani, og er kjennetegnet av mange av de samme virkningene og symptomene som ved en manisk tilstand, dog at det manifesterer seg svakere.

Depresjon derimot er preget av en følelse av håpløshet og lav selvaktelse og generell pessimisme. Aktiviteter man tidligere anså som meningsfulle, spennende og interessante bærer nå liten grad av egenverdi og indre motivasjon, og kan bli ansett som totalt meningsløse og lite engasjerende. Derfor medfølger det ofte en høy grad av apati ved depresjon.

Bipolar-lidelse

Personer med bipolar lidelse vil i løpet av få dager, uke eller mer kunne skifte mellom manisk tilstand og depresjon, og dersom personen opplever en sterk tilstand av mani eller depresjon så vil ofte skifte til den andre tilstanden kunne hende brått med stemningsskifte. En enkel tilstand/ stemning vil ofte kunne vedvare over flere dager om gangen.

bipolar lidelse symptomer

Symptomer-ved-bipolar-lidelse

Symptomer ved bipolar lidelse kjennetegnes av de 2 (3) underliggende tilstandene som er (hypo)mani og depresjon. Dersom disse to periodene oppleves periodisk og/ eller skiftende er det grunnlag til å utrede en person for bipolar lidelse, hvilken gjøres i klinikken vår.

Bipolar lidelse kan deles inn i to kategorier, disse kategoriene er:

Bipolar lidelse type 1

Denne typen Bipolar lidelse er preget av perioder med veksling mellom mani, depresjon og tidvis psykoser, med i hvert fall et tilfelle av en manisk episode registerert i løp av personens liv.

Majoriteten av personer med bipolar lidelse type 1 vil oppleve en overvekt av depresjon enn maniske.

Bipolar lidelse type 2

Denne typen bipolar lidelse viser til at personen ikke har opplevd en manisk episode, men skifter mellom tilstander preget av hypomani og depresjon. Dersom personen opplever en manisk episode vil vedkommendes diagnose endres til bipolar lidelse type 1.

Symptomer ved (hypo)mani

Mani kjennetegnes av følgende symptomer:

 • Et høyere energinivå enn det som ansees som vanlig hos personen. Dette energinivået vedvarer over en viss tid under en bestemt periode.
 • Høyere grad av irritabilitet. Dette kan føre til at personen er mer disponert for å krangle og stå sterkt ved sine synspunkter.
 • En følelse av uro, og et ønske om å nærmest konstant utføre forskjellige aktiviteter.
 • Tankeflukt. Personen skifter raskt mellom tanker og ideer og kan ansees som å ikke ha “bakkekontakt”.
 • Nedsatt behov for søvn.
 • Økt sexlyst og også økt uansvarlig atferd.

Symptomer ved depresjon under bipolar lidelse

Depresjoner under bipolar lidelse kjennetegnes av følgende symptomer:

 • Tristhet og en følelse av håpløshet. Motløshet ofte med tanke på fremtiden.
 • Følelse av å ha mislykket og mindre eller ingen tilfredsstillelse. 
 • Følelse av skyld, skuffelse og bli “straffet” for noe. 
 • Depressive tanker samt selvmordstanker. 
 • Økt grad av gråtlabilitet, økt bekymringer og irritabilitet.  
 • Lav grad av selvaktelse, altså en lav selvfølelse der man anser seg selv som et hinder og ens tilstedeværelse som uønsket i sosiale situasjoner.
 • Endret søvnmønster, man sover som regel lengre enn det man pleier. Grunnet en følelse av håpløshet og apati kan det også være en liten grad av motivasjon for å komme ut av sengen og “komme i gang med dagen”.
 • Endret apetit som resulteter i vekttap eller vektøkning hos personen. Økt trøtthet.
 • Nedsatt seksuell interesse, Nedsatt konsentrasjonsnivå og økt vansker for å ta avgjørelser.

Bipolar lidelse implikasjoner på hverdagen, og behandling

Bipolar lidelse vil ofte kunne resultere i svekket livskvalitet hos personer det angår, særlig under perioder med depresjon. Maniske perioder vil ofte kunne skape følelse av lykke, håp og entusiasme hos personen, og vile ofte tilsløre personens virkelighetsoppfatning. Dette vil igjen kunne resultere i impulsive handlinger som vil kunne medbringe seriøse og negative implikasjoner for fremtiden.

Eksempler på implikasjoner ved impulsive handlinger under mani kan være å bli sittende igjen med stor kredittgjeld grunnet impulsive kjøp, eller å ha et forverret forhold til en venn eller bekjent grunnet at man har fornærmet vedkommende under en manisk episode der man anså seg selv og sine egne standpunkter som overlegne.

Personer med bipolar lidelse er mer disponert enn personer uten psykiske lidelser til å blant annet ta selvmord, misbruke narkotiske substanser og få særdeles svekket livskvalitet grunnet søvnproblemer og stemningsskifter.

Våre psykiatere har lang erfaring og god kompetanse i å behandle bipolar lidelse. Ved bruk av psykoterapi, en form for oppfølging og samtaleterapi, utskrivning av medikamenter der nødvendig, kan våre psykiatere bistå deg på veien mot en bedre håndtering av din psykiske lidelse. Vi utfører full utredning og bipolar lidelse behandling. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.