Angst lidelser

Angst lidelser

Angstlidelser er en en rekke forskjellige lidelser som har å gjøre med tilstander der man preges av frykt og angst. Dersom en ikke allerede er bekjent med angst, så kan det oppsummeres som en tilstand preget av frykt, bekymring, uro og tidvis panikk.

Når angst vedvarer over tid, og særlig når en person preges av gjentatte episoder av angst over flere måneder, så har man som oftest en form for angstlidelse. Det finnes en rekke forskjellige angstlidelser som viser til hvilke bestemte situasjoner og/ eller hendelser som fremkaller en følelse av angst.

Forskjellige typer angstlidelser – Symptomer ved angstlidelser

Det finnes en rekke forskjellige angstlidelser, her er en kort presentasjon av noen av de mest vanligste angstlidelsene:

  • Sosial angst

Dette er en angstlidelse som er knyttet til sosiale interaksjoner og særlig en selvoppfattet forståelse for prestasjonskrav i det sosiale samspillet som en er redd for å ikke vil klare å oppfylle.

  • Spesifikke fobier

Denne typen angstlidelser er forskjellige bestemte typer fobier som fremkaller en følelse av angst ved eksponering overfor den bestemte stimulusen/ situasjonen man ønsker å unngå. En slik type stimulus/ situasjon kan være edderkopper (araknofobi), seksuelt samkvem (genovobia) eller kjøre bil /være i trafikken (amaxophobia). Listen er nesten uendelig, og så lenge det er noe spesifikt man kan være redd for, så kan det regnes som en type spesifikk fobi.

  • Panikkangst

Denne typen angst inntreffer plutselig og kan føles svært dramatisk for personen det angår. Panikkangst vil kunne føles som en intenst følelse av frykt for at det vil skje noe svært uønsket. Denne typen angst forekommer ofte dersom man tror man vil bli eksponert overfor noe man har en fobi overfor, med eller uten kroppslige symptomer.

  • Agorafobi

Agora betyr bytorg på Gresk. Agorafobi viser derfor til en aversjon / unngåelse for å befinne seg på plasser, og i situasjoner som kan virke overveldende med en følelse over å ha liten kontroll over sine omgivelser. En slik type situasjon kan være på et bytorg med mange mennesker.

  • Generalisert angstlidelse

Denne typen angstlidelse er preget av en gjentakende følelse av angst som inntreffer de fleste dager og som vedvarer over tidsperioder lengre enn seks måneder.

Andre lidelser som kan gi angst.

  • Tvangslidelse (OCD)

Denne typen angstlidelse viser til at en person har påtrengende tanker som skaper bekymring og potensielt angst. Personer med tvangslidelse (OCD) kan ha en følelse av at dersom bestemte handlinger og ritualer ikke utføres i møte med tanker så kan en følelse av ubehag og potensielt angst inntreffe. 

Det som differensier tvangslidelse fra hverdagslige impulser om å utføre handlinger i møte med bestemte stimuli, er at under OCD/ tvangslidelse så vil ønsket om å utføre handlingen inntreffe svært ofte.

  • Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse, også kjent som PTSD, er knyttet til traumatiske opplevelser man har hatt i fortiden. Slike opplevelser kan være knyttet til vold, seksuelt overgrep, krig, trafikkulykker, alvorlig omsorgssvikt med mer. Personer med PTSD vil ofte oppleve angst i møte med stimuli som minner de på den traumatiske opplevelsen.

  • Hypokondri

Hypokondri lidelse er ofte preget av en følelse av å ha en alvorlige sykdom eller lidelse. En vil ofte tolke små og mer eller mindre ubetydelige fravik fra den antatte normen, som alvorlige symptomer som kan utløse angst følelse.

Behandling av angstlidelser

Angst i seg selv er en naturlig og svært fornuftig kroppslig respons i møte med situasjoner som kan tolkes som potensielt skadelig eller farlig. Derfor er angst kroppens egen forsvarsmekanisme for å klargjøre personen til å kjempe eller flykte fra en situasjon.

Å ha angst en sjelden gang i blant, eller ved situasjoner som kan tolkes som potensielt farlig, er helt naturlig og et tegn på at kroppen fungerer som den skal. Det er først når angst blir vedvarende over tid, forekommer ved helt ufarlige situasjoner eller forhindrer en person i å gjennomføre nødvendige og ønskede gjøremål at det blir et problem. Når dette foreligger, så har man det som kalles en angstlidelse.

Angstlidelser kan ofte by på problemer i hverdagen, og resultere i alvorlige hemming av ens livskvalitet og funksjonsevne. I tillegg til dette er personer med alvorlige angstlidelser også mer disponert enn andre uten psykiske lidelser, til å utvikle søvn og depressive plager.

For å forsøke å forhindre at angstlidelser utvikler seg til å bli seriøse og føre til problemer, eller fall i livskvalitet, kan det være veldig lurt å adressere problemet før det eskalerer. Derfor er det anbefalt å behandle angstlidelser, særlig de av en mer alvorlig grad.

Våre psykiatere kan behandle angstlidelser ved hjelp av behandlingsteknikker som eksponeringsterapi og samtaleterapi. Eksponeringsterapi går ut på at man i trygge omgivelser og på sine egne betingelser blir eksponert overfor fryktet stimulus/ situasjon. 

Bestill time i dag så vi får utrede og igangsette behandling. 

Dette blir trappet opp etter hvert som man ser fremskritt, fram til klienten til slutt klarer å mestre situasjonen/ stimulusen på egenhånd. I samsvar med samtaleterapi resulterer dette ofte i at klienten vil kunne mestre møter med fryktet stimulus/ situasjon og “kunne ta livet litt tilbake” og få kontroll på angsten. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.