ADHD & ADD

ADHD & ADD

ADHD er psykiatrisk diagnose som stilles til personer som oppfyller et minimumskrav av kriterier knyttet til kroniske forekomster av hyperaktivitet, impulsivitet og/ eller vanskeligheter knyttet til organisasjon og oppmerksomhet. ADD var tidligere regnet som en egen diagnose, men er med DSM-5 (en anerkjent amerikansk diagnoseringsmanual) blitt inkludert som en subkategori av ADHD.

Det som tidligere het ADD blir i dag ofte referert til som “uoppmerksom type ADHD”. ADHD er svært utbredt, og i hendhold til FDI er omtrent 3% av menn diagnosert med ADHD, og rundt 2% av kvinner. Gutter er i overvekt når det kommer til ADHD, og 4.3% av gutter var i henhold til 2016-rapporten for ADHD diagnosert med forstyrrelsen.

Det er dog viktig å merke seg at ADHD har en tendens til å manifestere seg forskjellig hos gutter og jenter. Jenter med ADHD tenderer, i større grad enn gutter, til å utøve atferd som korrelerer med uoppmmerksomhetstypen av ADHD. Denne typen kan det være vanskeligere for personer i ens omgivelser å legge merke til. Dette kan være en forklaring for at kun 1.7 av jenter diagnoseres, mens 4.3 av gutter diagnoseres med ADHD.

Våre psykiatere har lang erfaring og god kompetanse knyttet til behandling av ADHD. Les mer om behandling av ADHD i den siste delen av denne siden.

Hva er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en psykologisk forstyrrelse. Personer med hyperaktiv/ impulsiv type ADHD vil ofte kunne bli ansett som hyperaktive, som viser til et høyere energinivå enn det som blir ansett som “ordinært”.

Personer med denne forstyrrelsen vil ofte også være tenderte til å opptre impulsivt, noe som viser til at en person vil handle raskt i møte med stimuli, ofte uten å på forhånd grundig analysere situasjonen eller forutse hvilke implikasjoner atferden vil kunne medbringe.

ADHD er ofte knyttet til barn og ungdom. Dette kan være noe feilaktig ettersom at symptomene til hyperaktiv/ impulsiv type ADHD også er å finne blant mange voksne. Det er dog slik at forstyrrelsen som regel kommer til synlighet i en tidlig alder, gjerne som følge av observasjon av at barnets sosiale samspill og læring på skolen blir lammet.

Mange med ADHD vil kunne klare å kompensere noe, hvor andre vil trenge behandling.

ADD som seksjonen under forklarer nærmere, blir i dag ansett som en subkategori av ADHD. Det er også mulig å ha kombinert type av ADHD, altså både hyperaktiv/ impulsiv type og uoppmerksom type (tidligere ADD).

Hva er ADD? Uoppmerksom/ inattentiv ADHD

ADD er en utdatert betegnelse for det som i dag kalles uoppmerksom/ inattentiv type ADHD. ADD stod for Attention Deficit Disorder.

Uoppmerksom/ inattentiv type ADHD viser til at en person ofte vil kunne anses som uoppmerksom ved sosiale situasjoner og forsøk på mellommenneskelig kommunikasjon. Altså en vanskelighet i å holde fokus, og opprettholde øyekontakt og oppmerksom. Personer med uoppmerksom type ADHD vil også kunne bli ansett for å ha en avvikende interesse i å holde samtaler der temaet ikke blir ansett som interessant av personen.

Personer med Uoppmerksom/ inattentiv type ADHD (ADD) vil ofte også ha problemer med å holde seg organisert, være ryddig og imøtekomme frister, plikter og satte gjøremål.

Symptomer ved Uoppmerksom og hyperaktiv form for ADHD

ADHD kan manifestere seg forskjellig fra person til person, men til tross for variasjoner finnes det noen generelle symptomer som man ofte finner hos personer med ADHD. Man trenger ikke å inneha alle symptomene, men man bør treffe på flere enn 4-5 punkter før det er realistisk å anta at man har ADHD.

Symptomer ved hyperaktiv/ impulsiv type ADHD

 • Personen fikler ofte med fingre/ hender og føtter eller vrir seg.
 • Personen forlater ofte sin plass til tross for at vedkommende forventes å bli sittende.
 • Unødvendig løping og fysisk aktivitet, altså ikke knyttet til sport/ hobby eller lignende. Hos eldre manifesterer det seg ofte i form av en følelse av konstant urolighet.
 • Problemer knyttet til å være stille og rolig under bestemte aktiviteter, gjerne under leking blant barn.
 • Som regel på farten, eller kan ansees som å bli drevet av en motor.
 • Svært snakkesalig.
 • Svarer på spørsmål før de er blitt ferdigformulert.
 • Problemer knyttet til å vente på sin tur.
 • Avbryter eller blander seg inn i andres samtaler, lek og aktiviteter.

Symptomer ved uoppmerksom type ADHD

 • Har et kort oppmerksomhetsspenn og blir lett avledet av ytre stimuli.
 • Slurv ved gjennomførelsen av oppgaver, som eksempelvis lekser.
 • Har en tendens til å glemme og miste ting.
 • Slite med å fullføre eller gå inn for å gjennomføre oppgaver som krever mange kognitive ressurser.
 • Tendens til å ikke lytte til eller gjennomføre instrukser.
 • Kontinuerlig skifte mellom aktiviteter og oppgaver.
 • Slite med å gjennomføre organiserte oppgaver eller aktiviteter.

Disse symptomene er mest gjeldende for barn, men noen voksne med ADHD vil også kunne kjenne seg igjen i flere av symptomene.

Behandling

ADHD byr ofte på mange problemer i hverdagen, og et lavere selvbilde grunnet vanskeligheter med det sosiale samspillet. Med riktig behandling kan man som oftest oppnå en høyere funksjonsevne enn det man kunne oppnådd uten.

Personer med ADHD er mer utsatt for depresjon og rusmisbruk enn personer som ikke har ADHD eller andre psykiatriske lidelser. Det er også en rekke andre lidelser og atferdsmønstre som korrelerer med ADHD. Med utredning, god informasjon, bevisstgjøring og behandling kan man ofte kunne oppleve en bedre mestring i å utøve forventede funksjoner og mitigere de negative virkningene av forstyrrelsen.

Våre psykiatere vil kunne bistå med behandling i form av utredning, behandling og igangsettelse av medikasjon samt psykoterapi, trening på atferd knyttet til sosiale interaksjoner, kognitiv terapi, og hvis nødvendig utskrivning av legemidler. Videre vil vi kunne anbefale bestemte former for tilpasning knyttet til skole/ arbeid for å gjøre arbeidsplassen/ skolen bedre tilpasset personens behov. Bestill en time hos oss, slik at vi får sett nærmere på utfordringene og finne riktige løsninger sammen. Vi har ingen eller kort ventetid. Ta kontakt med oss i dag.